“Твоят свят е мой – нека заедно го направим по -добър”

images-1

ПРОЕКТ:”ТВОЯТ СВЯТ Е И МОЙ-НЕКА ЗАЕДНО ГО НАПРАВИМ ПО-ДОБЪР”

Бюджет: 54 000 Евро

Продължителност: 12 месеца

Период на изпълнение: 01.01.2007г. – 31.12.2007г.

Финансиращи организации:

Европейска комисия

Министерство на труда и социалната политика

Фондация Институт Отворено общество

Цел на проекта:
Да повиши осведомеността на гражданите в Република България по въпросите на правата, представителството, признаването и уважението на резличията между хората, особено на тези, които са представителите на уязвими социални групи като жени, етнически малцинства, хора с увреждания, младежи и възрастни хора, религиозни общостни, хора с различна сексуална ориентация.

Дейности:Национална промоционална кампания за „2007- Европейска година на равните възможности за всички”.
1.Отпечатване на 4 вида тематични брошури, които съдържат:
– информация за годината на равните възможности за всички, за постиженията на Европейския съюз в борбата срещу дискриминацията
– информация за дискриминацията по признак пол
– информация за дискриминацията по признак етническа принадлежност
– информация за дискриминацията по признак увреждане.
2.Отпечатване на книга „Аз имам право да бъда себе си”, оформена като наръчник, който съдържа информация за социалните, трудовите, здравните, и други права на гражданите в република България, представители на уязвими социални групи- малцинства, жени, възрастни хора, хора с увреждания. Посочени са най-честите нарушения на основните човешки права и способите за защита при дискриминативни практики и прояви.
3.Публикуване на статии и информационни материали в ежедневните вестници за придобиване на публичност на проблемите свързани с дискриминацията на определени групи от обществото. Този метод на разпространение на информацията предпоставя и по-голяма прозрачност на изпълнението на проекта;
4.Изработване и излъчване на филми и телевизионни клипове, които от една страна да провокират ново мислене в гражданите, основано на идеите за равенство, толерантност и зачитане на различията между хората и извличане на ползите от многообразието, а от друга- да дадат познания на гражданите за Годината на равните възможности за всички;
5. Подготвяне и излъчване на серия тематични радиопредавания;
6. Провеждане на три семинара в трите проектни града – Варна, Велико Търново и София. Семинарите са обединени около мотото „Равни възможности”, като за всеки град са поставени различни акценти върху проблемни области от социалния живот характерни за съответната географска област.
7. Изработване на уебстраница в сайта на асоциацията с информация за проекта и Европейската година на равните възможности за всички.
Основните дейности са съпроводени от множество подпомагащи изпълнението им инициативи, свързани с организацията и логистиката,  едни от най-важните от които са изработване и провеждане на анкета сред обществеността на трите проектни града, проучвания и анализи на националното законодателство, поддържане на интернет сайт, разпространяване на рекламните материали, работа с доброволци и т.н.

Обективно измеримите резултати по проекта :
 Обективно измеримите резултати по проекта :
 4 вида по 5000 броя отпечатани и разпространени брошури – общо 20000 броя.
 6 публикации в пресата
 6 броя радиопредавания
 2 телевизионни филма
 3 телевизионни клипа
 500 бр издадени и разпространени книги
 3 проведени семинара в градовете Варна, София и Велико Търново
 1 уебстраница в сайта на Асоциацията с връзки към релевантни сайтове
 311 броя попълнени анкети за обратна връзка