РЕСУРСИ

МОЯТ НАРЪЧНИК ЗА МОИТЕ ПРАВА –

Предназначението на настоящото издание е да въведе гражданите в системата от административни, здравни, социални и образователни услуги, като им предостави достъпна и разбираема информация за видовете и начините на подпомагане и институциите, които ги предлагат и администрират в Република България и по-специално в област Варна.

УЧИЛИЩЕ ЗА ВСИЧКИ – ОБРАЗОВАТЕЛЕН МОДЕЛ ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ „УЧИЛИЩЕ-СЕМЕЙСТВО“ ПРИ РЕАЛИЗИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИ В МУЛТИЕТНИЧЕСКА СРЕДА –

Целта на това методическо помагало е да даде информация на екипите от училищата да организират и управляват училищни програми за дейности в мултиетническа среда, да прилагат ефективен образователен модел за взаимодействие и партньорство с други структури, институции и партньори, както и чрез активно включване на семейството в общността.

Помагала за гражданско и здравно образование 1-4 клас и ръководство за учителя към образователния курс. – Помагалата са част от пилотна интерактивна учебна програма за здравно и гражданско образование, която подпомага и обогатява обучението на децата до ІV клас в здравна култура и етническа толерантност в часа на класния ръководител. Повече информация за продуктите може да намерите на специализирания уебсайт на мрежата „Училища на включването”, където училищата, които работят с деца от малцинствата могат да обменят опит, да споделят практики и да търсят партньорства по проекти и инициативи – http://schoolsofinclusion.org

Издание “Традиции и символика в прическата на българката” – Книгата представя резултатите от изследването на българските традиции при подреждането на косата, сплитане, изработване на косичници и накити за вплитане на косата. В изданието могат да бъдат видяни и наградените участници в конкурса “Прическата на моята пра-баба”.

МОДУЛИ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА СТРУКТУРИ НА ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО И ЕКСПЕРТИ ОТ ОБЩИНСКИ АДМИНИСТРАЦИИ

 “ЕФЕКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ  И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА СТРУКТУРИТЕ НА ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО В КОНТЕКСТА НА МЕСТНАТА ФИНАНСОВА ПОЛИТИКА” – Целта на методиката е да подпомогне изграждането на модели на по-добре организирани и финансово устойчиви СГО в България, в основата на които стои необходимостта от усъвършенстване на взаимоотношенията, взаимодействията и партньорствата на СГО с общините и местния бизнес.

“ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ СТРУКТУРИТЕ НА ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО И МЕСТНАТА ВЛАСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ ИНСТИТУЦИИ В УСЛОВИЯТА НА ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ И ОПТИМИЗАЦИЯ НА УЧИЛИЩНАТА МРЕЖА” –

В основата на предложената програма е възможността за изграждане на ефективен механизъм за взаимодействие между НПО и местна власт, с цел реализиране на общинска образователна политика, релевантна на идентифицираните нужди и приоритетни области.

“МОНИТОРИНГ НА ОБЩИНСКИТЕ ПОЛИТИКИ В ПУБЛИЧНО-ОБЩЕСТВЕНИЯ СЕКТОР ПРЕЗ ПРИЗМАТА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО ИМ С ХОРИЗОНТАЛНИТЕ ПРИНЦИПИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ” – Модулната учебна програма дава възможност за стратегическо планиране на партньорството между СГО и местната власт въз основа на съществуващи механизми и ресурси, проследяваща процесите на изработване, реализиране и мониторинг, съгласно хоризонталните принципи на Европейския Съюз.