ПАРТНЬОРИ

Асоциация “Човешки права – стъпка по стъпка”
Водеща организация

От натрупания опит, който имаме от работата си в партньорство с местната власт сме се убедили, че понятия като уважение към работата и колегите, толерантност, приемственост и последователност придобиват особено значение и се превръщат в ръководни начала, за да осигурят устойчивост на изградените връзки и системи от обществени отношения.
Настоящият проект има за цел да ни подпомогне да развием и представим пред гражданските организации работещи модели на партньорство, като въведем принципа на публичност, на внедряване и адаптиране на технологии за информационен обмен, за своевременно информиране на широката общественост за тенденциите в местната политика, с цел осигуряване на широко гражданско участие в обществените процеси.
Едва ли е необходимо да си припомняме какви сериозни задачи стоят пред гражданското общество, задачи, които имат пряко отношение към живота на хората.
Вярвам, че всички ние, участниците в проекта, ще бъдем на необходимата висота, за да посрещнем и да се справим с изпитанията по начин, който ще запази достойнството и доброто име на институциите и неправителствените организации; ще изградим нови отношения, като оставим след себе си следа, с която можем да се гордеем.

Елка Кръстева
Председател на УС на Асоциация”Човешки права-стъпка по стъпка”
eli

Фондация  „Програма Стъпка по Стъпка”
Партньорска организация

Съвсем доскоро се твърдеше, че проектните дейности са запазена територия на Неправителствените организации и те много трудно намираха равнопоставени партньори в лицето на държавните институции или местната власт или не можеха сами да променят определени политики, свързани с демократичното развитие на страната ни.
Днес, тази теза не е валидна и конкретен пример за това е проекта „Модел за взаимодействие между структурите на гражданското общество за реализиране на ефективен механизъм за партньорство с местната власт в областта на управление на процеса на децентрализация и оптимизация на образователните институции” на Оперативна Програма „Административен Капацитет”, съ-финансирана от Европейския Социален Фонд. В него две Неправителствени организации с представители на две местни власти (Столична община и община Варна) са решили заедно да повишат своя капацитет в решаването на актуални за „дневния ред” на образованието въпроси.
Съвместното планиране и  реализиране на основните  цели и дейности поставиха на изпитание възможностите на всички участници в  проекта в търсене на най-оптималния вариант за взаимодействие и сътрудничество.
Постигнатите резултати показват, че ”извървяното”, „наученото”, „планираното” и „постигнатото”, реално може да се  приложи в  практиката, а изработване на визия за бъдещото след приключването на проекта ще бъде допълнителен гарант за успешна съвместна работа между структурите на гражданското общество и представители на местната власт.
С благодарност към положените професионални усилия от всички участници и с надеждата, че проектът е основа за бъдещо развитие и диалог, пожелавам „На добър час!”  при прилагането на ефективни модели за управление в областта на децентрализацията и оптимизация на образователните институции.

Емил Бузов – Изпълнителен директор
Фондация  „Програма Стъпка по Стъпка”
%d0%b8%d0%b7%d1%82%d0%b5%d0%b3%d0%bb%d0%b5%d0%bd-%d1%84%d0%b0%d0%b9%d0%bb-1

Партньорството по проекти между местна власт и НПО,като че ли е част от ежедневието и европейския облик на администрацията или …може би „модерен” формален израз!?!
Това не е така.
Тогава, когато всяка институция или структура на гражданското общество съзнава собствената си роля, значение и възможности за развитие, то термините „партньорство” и „механизъм за социално включване” имат собствен прочит, облик и значение.
Така приехме включването и участието си в проекта „Модел за взаимодействие между структурите на гражданското общество за реализиране на ефективен механизъм за партньорство с местната власт в областта на управление на процеса на децентрализация и оптимизация на образователните институции” по ОПАК, защото съзнаваме собствената си отговорност, но и имаме разбирането за необходимостта от партньорство със структурите на гражданското общество.
Спецификата в роли и дейности на местната власт и неправителствените организации е голяма.
„Майсторлъкът” е в откриването на допирните точки и в постигането на общите цели.
А те са: устойчива и социално отговорна регионална политика, комуникационна стратегия, включваща информираността и участието на всички заинтересовани страни.
В рамките на този проект извървяхме заедно нелек път, задавахме „неудобните” въпроси, дискутирахме, за да достигнем до верните отговори.
С надеждата, че открихме успешният модел за диалог и взаимодействие, вече гледаме в бъдещето, към нови съвместни успехи!

Йорданка Фандъкова
Kмет – Столична община
%d0%b8%d0%b7%d1%82%d0%b5%d0%b3%d0%bb%d0%b5%d0%bd-%d1%84%d0%b0%d0%b9%d0%bb

Община Варна

Взаимодействието между местната власт и структурите на гражданското общество има разнообразни форми и механизми, съответно предопределя и различни резултати.
Партньорството на Столична община , Община Варна, Асоциация „Човешки права-стъпка по стъпка” и Фондация „Програма Стъпка по Стъпка” в рамките на проект„Модел за взаимодействие между структурите на гражданското общество за реализиране на ефективен механизъм за партньорство с местната власт в областта на управление на процеса на децентрализация и оптимизация на образователните институции” по ОПАК, предостави възможност да идентифицираме необходимостта от това взаимодействие, да определим най-ефективния механизъм за диалог и сътрудничество, да изградим модел за социално отговорна регионална политика в публично обществения сектор.
Участието на местната власт в този проект ни даде възможност да получим обратна връзка за това, което правим, планираме или… може би пропускаме.
С определено самочувствие можем да кажем ,че равносметката е много положителна за нас.
В условията на децентрализация и поемане на все повече отговорности от местната власт в рамките на проекта видяхме, че нашите усилия са в правилната посока и с механизма на диалог с Асоциация „Човешки права-стъпка по стъпка” и Фондация „Програма Стъпка по Стъпка” резултатите ще бъдат налице.
Надявам се, проектът да е бил полезен и за неправителствените организации, тъй като те също видяха „новото лице” на администрацията.
Нека си пожелаем „На добър час!” и вървим напред с успешни и смели „стъпки” в прилагането на ефективния модел за сътрудничество!

Коста Базитов
Зам.кмет
Община Варна

%d0%b8%d0%b7%d1%82%d0%b5%d0%b3%d0%bb%d0%b5%d0%bd-%d1%84%d0%b0%d0%b9%d0%bb-2