“Общество и медии срещу корупцията – за прозрачност и граждански контрол”

images-3

ПРОЕКТ : ” ОБЩЕСТВО И МЕДИИ СРЕЩУ КОРУПЦИЯТА- ЗА ПРОЗРАЧНОСТ И ГРАЖДАНСКИ КОНТРОЛ В ДЕЙНОСТТА НА ПУБЛИЧНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ В ГР.ВАРНА “

Бюджет: 11 575 лева
Продължителност: 6 месеца
Период на изпълнение: 02.02.2004г. – 02.08.2004г.

Финансираща организация:

Американска агенция за международно
развитие

Чрез DPK Consulting, Инициатива “Отворено управление”

 Настоящитя проект е осъществен с финансовата подкрепа на Американската агенция за международно развитие (USAID), съгласно условията на сътрудничество # 183-C-00-02-00103-00 от 30 април 2002 год. Изразените в настоящия материал виждания принадлежат на авторите и не отразяват непременно виждането на Американската агенция за международно развитие.

Противодействието на корупцията е част от усилията за изграждане на демокрацията и утвърждаване ролята на гражданското общество. Постигнатите резултати в предотвратяването на корупционните практики се превръщат във важно мерило както за успеха на извършваните реформи в различните сфери на обществения и политически живот, така и  за въвеждането на съвременни стандарти на прозрачност и демократичен контрол.
Независимият мониторинг на дейността на органите на публичната администрация е важен елемент от процеса на ограничаване на корупцията  в поцедурите податливи на корупционни деформации.

Цел на проекта:

Постигане на едно по-високо ниво на прозрачност в работата на публичната администрация в лицето на данъчна администрация, полиция, здравните административни органи, общински служби и др.,анализ на административни практики, раждащи корупция, разследване на конкретни сигнали за корупция с цел засилване на гражданския контрол върху работата на  администрацията. Целта е да бъдат обединени усилията на държавните институции и гражданското общество за утвърждаване ценностите на демокрацията в противодействието срещу злоупотребите с публична власт. Цел на мониторинга на местната преса е да се установи мястото на темата корупция в общата съвкупност от публикувани материали.
Основните задачи и крайни резултати, могат да бъдат обобщени като:
– Анализ на корупционните модели и практики и изработвне на предложения за промени в нормативната уредба с цел ликвидиране на условията за съществуване на корупцията.
– Създаване на система за постоянен граждански контрол на корупцията, поредством работеща пощенска кутия за сигнали и страница във вестника, посветена на проблема
–  Подобряване на взаимодействието между разследващите граждански организации и медии и органите на съдебната власт
– Популяризиране на резултатите от проекта, чрез издаване и представяне на книжка с корупционни практики и коментар.

Проектът се реализира на територията на град Варна.
Приоритетни области
– управление на държавна собственост
– административно обслужване
– данъчна администрация
– полиция
– митници

Дейности и резултати:

а/ Информационно разяснителна кампания в медиите, чрез поддържане на специална страница в регионален всекидневник «Черно море»,
б/ Мониторинг на сигнали за корупция постъпващи от граждани и търговци, посредством обобщаване на резултатите от специално изработената и разпратена до бизнес средите анкета.
в/ Отпечатване на книжка, съдъжаща резултатите от анкетата, интервютата с ръководителите на наблюдаваните администрации във Варна и анализ на корупционни практики,придружен с предложения за нормативни промени.