“Обучение по човешки права на ромски жени от варненски регион”

images-2

ПРОЕКТ : “ОБУЧЕНИЕ ПО ЧОВЕШКИ ПРАВА НА РОМСКИ ЖЕНИ ОТ ВАРНЕНСКИ РЕГИОН”

Бюджет: 1793 Евро

Продължителност: 3 месеца

Период на изпълнение: 01.02.2004г. – 30.04.2004г.

Финансираща организация: Международен комитет по права на малцинствата, Великобритания

Цели на проекта:

– Обучение на 6 грамотни ромски жени , с цел подготовката им за работа като консултанти по човешки права в местните общности от селата на варненски регион.

-Разработване на програма за обучение по човешки права и права на малцинствата, адаптирана към нуждите на целевата група.

-Подготовка на участниците в тренинга за консултанти по проблеми на ромските жени и умения за провеждане на първични интервюта и консултации.

Задачи:

  • Разработване на обучителни материали по проекта, адаптирани към целевата група

  • Обучение на 6 ромски жени за извършване на консултации на място на жени , жертви на домашно насилие, трафик на хора, безработни жени и насочването им към специализирани органи и агенции за получаване на помощ и подкрепа

  • Обучение за работа с медиите

  • Обучение в компютърна грамотност за поддържане на база данни за консултираните жени

  • Осигуряване на практически стаж в офиса на асоциацията за затвърждаване на знанията и придобиване на нови умения

  • Подготовка и участие в честването на Международния ден на ромите 8-ми април

Резултати:

-Четири от шестте обучени жени започнаха работа в Информационните НПО центрове към Общините Аксаково, Аврен, Долни чифлик и Белослав

– Шест ромски жени получиха необходимите знания и опит за работа в неправителствения сектор

– Шест ромски жени, преминали специализирано обучение по права на малцинствата се превърнаха в работещо междинно консултиращо звено между жените от малцинствата, нуждаещи се от специализирана помощ и отговорните агеции и институции

– Асоциацията подготви свои партньори в работата си по бъдещи инициативи сред ромската малцинствена общност

– Обучените по проекта консултанти ще спомогнат за увеличаване броя на получилите помощ, консултации и подрепа представители на ромската етническа общност

Проектът е реализиран като инициатива по приложение на знанията и опита , придобити при участието на екипа в семинара “Обучение по права на малцинствата и предоставяне на консултации”, през ноември 2003г. в Будапеща, Унгария