“Наръчник в помощ на родители -роми”

%d0%b8%d0%b7%d1%82%d0%b5%d0%b3%d0%bb%d0%b5%d0%bd-%d1%84%d0%b0%d0%b9%d0%bb

ПРОЕКТ НАРЪЧНИК В ПОМОЩ НА РОДИТЕЛИ-РОМИ „ЗА НАШИТЕ ДЕЦА-С ЛЮБОВ И ГРИЖА”

Бюджет: 4 964 лева

Продължителност: 7 месеца

Период на изпълнение: Април 2012 – Ноември 2012

Финансираща организация: Общинска програма за образователна интеграция на децата и учиниците от различни етнически групи и в неравностойно социално положение в Община Варна, Община Варна

Цел на проекта:

– Подобряване на достъпа до образование и обучение на децата от малцинствените етнически групи чрез повишаване мотивацията на родителите от ромски произход за възприемане образованието като ценност, стимулиране на образователните им потребности и включването им в училищния живот.

– Стимулиране процеса на образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и подобряване на учебния процес и училищната среда чрез повишаване значимостта на образованието в семейството;

– Създаване на благоприятна мултикултурна среда за практическо прилагане на интеркултурно образование и възпитание и създаване на условия за развитие потенциала на всяко дете;

  Дейности:

– Разработване и печат на Наръчник за родители – роми „Опознай света на детето…и му помогни- Пътеводител за родители”. Наръчникът представя основната информация, която родителите трябва да имат, за да могат да се включват ефективно в подготовката за училище на своите деца и в училищния живот като цяло. Електронната версия на книжката може да разгледате тук.

– 3 броя еднодневни обучения „Училище за родители» за родители-роми – В рамките на обучението бяха засегнати теми, свързани с образователната система и ролята на родителя в учебния процес на децата. Всички включили се родители получиха екземпляр от разработения наръчник и допълнителни раздавателни материали за работа с децата.

Резултати по проекта:

– Наръчник за родители – роми „Опознай света на детето…и му помогни- Пътеводител за родители”;

– проведени 3 еднодневни обучения „Училище за родители» за родители-роми.