“Модел за взаимодействие между структурите на гражданското общество”

images

ПРОЕКТ „МОДЕЛ ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ СТРУКТУРИТЕ НА ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО /СГО/ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЕФЕКТИВЕН МЕХАНИЗЪМ ЗА ПАРТНЬОРСТВО С МЕСТНАТА ВЛАСТ В ОБЛАСТТА НА УПРАВЛЕНИЕ

договор № BG051PO002/08/2.3-02/08-23-302/27.08.2008г

Бюджет : 384 632,31 лева

Продължителност: 12 месеца

Период на изпълнение: 30.08.2008г. – 30.08.2009г.

Финансираща организация:

Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

Партньори:

1. Фондация “Програма Стъпка по Стъпка”, гр.София

2. Столична Община

3. Община Варна

Цели на проекта:

Основни цели:

– Повишаване капацитета на СГО за подобряване организационното развитие, управлението на ресурси и сътрудничеството с местната администрация за постигане на ефективно участие на гражданското общество в разработването и прилагането на политики на местно ниво, с фокус- управлението на процеса на децентрализация и оптимизация на образователните институции;

– Създаване на условия за разработване и реализиране на общински програмни документи с участието на структурите на гражданското общество – програми, комуникационни стратегии и харти за сътрудничество- за управление на процеса на децентрализация и оптимизация на образователните институции в Столична община и Община Варна.

Специфични цели:

– Повишаване капацитета на СГО за ефективно управление и устойчиво развитие в контекста на местната финансова политика и откриване на нови възможности за устойчиво финансиране на СГО от местни ресурси, при изпълнение на значими проекти на местно ниво, чрез ефективно използване релевантните норми на законодателството и конкретната политика на местната администрация.

– Създаване на механизъм за взаимодействие между СГО и местна власт за повишаване капацитета на СГО за работа с местната администрация, чрез разработване на ефективна система за мониторинг на общинската политика в публично-обществения сектор през призмата на съответствието и с хоризонталните принципи на ЕС, както и създаване на мрежа за обмен на добри практики и методики за мултиплициране на резултатите от проекта.

– Създаване на ефективен механизъм за прозрачност и обществен контрол върху дейността на СГО, с цел повишаване доверието в тях и изграждането им като надеждни партньори в процеса на децентрализация на обществени услуги и естествен коректив на дейността на администрацията.

– Правно-нормативно и информационно –технологично обезпечаване дейността на структурите на гражданското общество – изработване на Харта за сътрудничество при реализиране на съвместни проекти с местната власт в областта на социалните и образователни дейности.

Дейности:

1.Анализ на натрупания опит от партньорствата с местни власти при реализирането на проекти в областта на публично-обществения сектор, с особен акцент върху образователна политика и програмен подход при реализиране на дейности в публично обществения сектор, образователна интеграция на уязвимите социални групи.

2. Анализ на средата на развитие на СГО и в частност на двете партньорски организации и влиянието и върху възможностите за планиране и прогнозиране на организационната и финансова устойчивост на сектора като цяло. Организационен одит на двете партньорски организации.

3. Разработване на методика за ефективно управление и устойчиво развитие  на СГО в контекста на местната финансова политика /Методика 1/.

4. Разработване на модел за взаимодествие с местните власти /Методика 2/ по приоритетите на участващите в проекта партньорски СГО за управление на процеса на децентрализация на образователните институции и оптимизация на училищната мрежа в двете проектни общини.

5. Съвместни работни срещи на двете организации помежду им и с представители на местната администрация за изработване на механизъм за ефективна работа в партньорство- 6 бр.

6. Разработване на методика за мониторинг на общинската политика в публично-обществения сектор /Методика 3/ през призмата на съответствието и с хоризонталните принципи на ЕС, с особен поглед към интеграцията на уязвимите социални групи.

7. Разработване на комуникационна стратегия за социално взаимодействие при реализиране на образователна общинска политика в условията на финансова децантрализация и оптимизация на училищната мрежа.

8. Създаване на публични общински регистри на СГО и реализираните от тях проекти- 2 бр.

9. Изготвяне на информационна брошура за проекта и продуктите по него и брошури за промоция на дейността на двете партньорски организации- 3 вида х 3000 копия

10. Отпечатване на брошурите и трите методики- 3 вида х 2000 копия

11. Изработване на обучителни филми-3 бр.

12. Разработване на специализиран уебсайт

13. Обучителни семинари-4 бр.

14. Заключителни кръгли маси- 2 бр.

15. Извършване на външен одит на проекта

Резултати:

РЕГИСТЪР НА СГО

Регистърът има за цел да информира широката общественост в двете общини за дейността на СГО и реализираните от тях проекти в различни сфери на обществения живот В ПАРТНЬОРСТВО или С УЧАСТИЕТО ИЛИ СЪДЕЙСТВИЕТО на Столична община и/ или Община Варна, както и да внесе прозрачност в работата на гражданския сектор. След приключването на проекта Регистърът ще се поддържа от двете партньорски организации със съдействието на местните администрации. Двете общини заявиха съгласието си да предоставят връзка към регистъра през официалните си сайтове…

Анализ на средата на развитие на структурите на гражданското общество и партньорския опит с местни власти в областта на образованието

 Изследването има за цел да установи закономерностите и случайностите в хода на развитието на СГО, да изведе принципи и методи за планиране и прогнозиране в сектора, с особен акцент върху постигане на устойчиво финансиране и планиране на дейностите за по-дълъг период, както и да идентифицира степента на готовност за съвместни действия между СГО и стратегическите партньори (училища и общини) в двете общини –Столична община и Община Варна, с цел създаване на интерактивна информационна среда за граждански мониторинг на хода на децентрализацията и оптимизацията във всичките й аспекти в областта на образователните дейности, засягащи интеграцията на уязвими социални групи и равен достъп до качествено образование.

МОДУЛИ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА СТРУКТУРИ НА ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО И ЕКСПЕРТИ ОТ ОБЩИНСКИ АДМИНИСТРАЦИИ

1. “ЕФЕКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ  И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА СТРУКТУРИТЕ НА ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО В КОНТЕКСТА НА МЕСТНАТА ФИНАНСОВА ПОЛИТИКА”

 Съдържанието и обхватът на модулната програма са насочени към повишаване капацитета на СГО за тяхното ефективно управление и устойчиво развитие в контекста на местната финансова политика, и идентифициране на новите възможности за устойчиво финансиране на СГО от местни ресурси, при изпълнение на значими проекти на общинско равнище, чрез ефективно използване възможностите на законодателството и конкретната политика на местното законодателство.

Целта на методиката е да подпомогне изграждането на модели на по-добре организирани и финансово устойчиви СГО в България, в основата на които стои необходимостта от усъвършенстване на взаимоотношенията, взаимодействията и партньорствата на СГО с общините и местния бизнес.

2.“ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ СТРУКТУРИТЕ НА ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО И МЕСТНАТА ВЛАСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ ИНСТИТУЦИИ В УСЛОВИЯТА НА ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ  И ОПТИМИЗАЦИЯ НА УЧИЛИЩНАТА МРЕЖА”

 Съдържанието, обхватът, целите и задачите на модулната програма се основават на необходимостта от прилагане на иновативни методи за управление на образователните институции в условията на децентрализация, съгласно принципи на европейската политика – социално включване, партньорство, информираност и публичност.

В основата на предложената програма е възможността за изграждане на ефективен механизъм за взаимодействие между НПО и местна власт, с цел реализиране на общинска образователна политика, релевантна на идентифицирани нужди и приоритетни области.

3. “МОНИТОРИНГ НА ОБЩИНСКИТЕ ПОЛИТИКИ В ПУБЛИЧНО-ОБЩЕСТВЕНИЯ СЕКТОР ПРЕЗ ПРИЗМАТА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО ИМ С ХОРИЗОНТАЛНИТЕ ПРИНЦИПИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ”

 Теоретичният модел на модулната учебна програма е разработен въз основа на четирите ключови за ЕС хоризонтални принципа, заложени при провеждането на политиките, програмите и стратегиите на Общността и има за цел да предложи механизми за мониторинг на общинската политика в публичния сектор от страна на структурите на гражданското общество.

Модулната учебна програма дава възможност за стратегическо планиране на партньорството между СГО и местната власт въз основа на съществуващи механизми и ресурси, проследяваща процесите на изработване, реализиране и мониторинг, съгласно хоризонталните принципи на Европейския Съюз.Т

ПРОМОЦИОНАЛНИ УЧЕБНИ ФИЛМИ

“МЕТОДИ ЗА ПЛАНИРАНЕ И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПОЛИТИКИ”

Успешното развитие на обществото зависи от съчетаването на краткосрочните, средносрочните и дългосрочните приоритети. Определянето на приоритетите на социалното развитие в съвременния свят е тясно свързано с прогнозирането на бъдещето.

Целите на технологичното прогнозиране могат да се обобщят като създаване на стратегическа основа за научната и технологичната политика на равнище държава, община или отделна структурна единица. При местните програми участието на различни организации и бизнеса създава предпоставки за изработване на общо стратегическо виждане за бъдещето на местната общност. Филмът проследява мястото и ролята на отделните методи за планиране и прогнозиране в системата от действия, които са част от цикъла на разработване на местна стратегия, като поставя акцента върху най-разпространените методи и ги представя нагледно в работна обстановка.

„Модел за ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СГО-местна власт”

Взаимоотношенията между местната власт и СГО в процеса на планиране, разработване и прилагане на местни политики за развитие обхващат широк спектър от взаимодействия на всеки етап от планирането и разработването на конкретен акт, през неговата реализация и мониторинг, до последващата му оценка. Филмът онагледява процесите на взаимодействие, акцентира върху етапите през които преминават и  представя ключовите участници в тях.

„ФОРМИ НА УЧАСТИЕ НА СГО ПРИ ФОРМИРАНЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ НА МЕСТНИ ПОЛИТИКИ”

Филмът представя процедурите по създаването, функциите, задачите и дейностите на обществените съвети като форми на участие на гражданите в процесите на вземане на решения на местно ниво, както и значимостта на тяхното присъствие в общността за прозрачността и отчетността на работата на местните власти.

 ПРОМОЦИОНАЛЕН ТВ КЛИП:

Телевизионния спот има за цел да представи основните акценти в проекта по един запомнящ се начин, така че да направи аудиторията съпричастна към целите и задачите на програмата, да запознае зрителя с финансиращите организации и ОПАК, с партньорските организации и участниците-местните власти в Столична община и Община Варна. Клипът поставя в центъра на презентацията партньорството между СГО и местната власт като безусловна предпоставка за успеха на местните политики.

За повече информация за проекта и разглеждане на изработените продукти посетете официалния му сайт: http://ngoopac.hrsbs.org/