МИСИЯ, ЦЕЛИ И ДЕЙНОСТИ

Цели:

  • Да обедини интересите и усилията на своите членове за координиране и усъвършенстване на дейностите си по създаване устойчива правна и социална среда за защита интересите на граждани в неравностойно социално положение: жени, деца, хора с увреждания, членове на малцинствени етнически групи.

  • Да подпомага изграждането на балансирано гражданско общество в страната, за равни възможности и равно представителство на мъжете и жените и различните етноси в публичния и частния сектор.

  • Да провежда застъпничество и да работи за утвърждаване на универсалните и европейски стандарти за правата на човека и общопризнатите ценности на демокрацията и хуманизма.

  • Да работи активно за защита и утвърждаване на личните, икономически, политически, социални и културни права на жените, защитата им срещу насилие във всичките му форми

Дейности:

Изработване на общи програми и проекти, и лансиране на идеи за оптимизиране на професионалната дейност на своите членове; съдействие за доброволно уреждане на евентуално възникнали спорове между членове на сдружението и други лица, по повод на професионалната им дейност; търсене на взаимодействие с други организации и лица за постигане целите на сдружението; популяризирането на съществуващите проблеми и борбата с тях; изготвяне на анкети, сравнителни и справочни материали; изграждане на хуманитарни и правозащитно мрежи в страната и чужбина и тяхното интегриране в международните структури; работа с местните университети за изграждане на правни клиники за подготовка на кадри, които да работят за целите и идеите на сдружението; съвместна дейност с университети и други учебни заведения за въвеждане и утвърждаване на учебна програма по джендър проблемите в обществото в контекста на правата на човека в международен аспект.