“Местните изборни ромски структури – важна крачка към политическа и социална интеграция”

images-1

ПРОЕКТ: “МЕСТНИТЕ ИЗБОРНИ РОМСКИ СТРУКТУРИ – ВАЖНА КРАЧКА КЪМ ПОЛИТИЧЕСКАТА И СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА РОМИТЕ В ОБЩЕСТВОТО И ДЪРЖАВНАТА СИСТЕМА”

Бюджет: 8 628 Щ.Д.

Продължителност: 10 месеца

Период на изпълнение: 01.10.2003г. – 31.07.2004г.

Финансираща организация:

Фондация “Междуетническа инициатива за човешки права”(МИЧП), София , Програма “Междуетнически фонд за развитие и човешки права”-кръг 2003.

Партньори:

  1. Регионален всекидневник «Черно море»

  2. СИМ «Изгрев- 2000», Белослав

С любезното съдействие на Община Аксаково и Община Белослав

Цели на проекта:

-Интеграция на ромите от община Аксаково и Община Белослав в политическия и обществен живот чрез активно участие в местното управление.

-Повишаване чувствителността и осведомеността на обществото към проблемите на ромските малцинства

Задачи на проекта:

   -Обучаване на роми в лидерски умения

   -Участие на ромите в обществено политическия живот на общините, чрез формиране на предсавителен орган на широка обществена основа за защита правата и интересите на ромските малцинства, след проведени преки избори за членове на обществените съвети,

   -Засилване на тристранната връзка-местна власт, обществени ромски структури, широка общественост, чрез участието на неправителствени организации и медии.

  -Лобиране за законодателни промени осигуряващи отсъствието на дискриминация на етническа основа,

  – Създаване на база за въвеждане фигурата на местен общесвен защитник по въпросите на малцинствата.

  -Участие на ромските жени в обществено политическия живот на общините на принципа на равнопоставеност на половете.

  -Информиране на обществото и повишаване чувствителността му по въпросите на ромската интеграция и проблемите на ромите в процеса на приобщаване

Краткосрочни резултати:

  – 16 представители на ромските малцинства- обучени в лидерски умения

  – Сформиране на местен обществен орган за осигуряване прякото участие на ромите в местната власт.

  – Участие на ромските жени в местното управление-минимална квота 30% от членовете на Обществения съвет

  -Ангажиране на общественото мнение на населението на двете общини с проблемите на ромите и възпитаване на толерантност и недискриминация по отношение на ромите

  – Популяризиране на инициативата чрез медиите

Дългосрочни резултати:

  – Въвеждане на институционален модел с мултипликационен ефект- създаване на местен обществен орган пряко и мажоритарно изборен- образец на демократично поведение

  – Поставяне основа за създаване на специализиран местен орган по въпросите на ромските малцинства по образец на омбудсмана,

  – Създаване на предпоставки за интеграция на ромите, чрез институция, която полежи на развитие и самоусъвършенстване,

  – Създаване на предпоставки за правилното прилагане на принципа за предоставяне на равни възможности на жените и мъжете, изграждане на правна култура сред ромите по въпросите на равнопоставеността на половете,

  – Утвърждаване на образец за прозрачност и публичност в работата на местните официални и обществени органи

  -Създаване на условия за диалог между местната власт и гражданите, за взаимодействие с медиите

Инициативи на Асоциация «Човешки права-стъпка по стъпка», изпълнени в координация с екипите от страната, които осъществяват проекти по програмата:

10.12.2003- Конференция “55 ГОДИНИ ОТ ПРИЕМАНЕТО НА ВСЕОБЩАТА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА . УЧАСТИЕТО НА МАЛЦИНСТВАТА В ОБЩЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧЕСКИЯ ЖИВОТ-ИНДИКАТОР ЗА СТЕПЕНТА НА РАЗВИТИЕ НА ОБЩЕСТВОТО”.

Място:Община Варна, зала № 37

– Конкурс за детска рисунка на тема: “…свободни и равни…с разум и съвест…в дух на братство…”

– Конкурс за детско литературно творчество на тема:” Аз и ти-свободни и равни”.

26.03.2004г.- Отбелязване на 21 март – Международният ден за борба с расизма и дискриминацията, събитие в рамките на европейската седмица за противодействие на антихуманните прояви на агресия и отчуждение.

Място: площадът пред сградата на Община Аксаково.

-Конкурс за детска рисунка на тема:”Расизмът и дискриминацията-разпознай ги и ги спри”

– Засаждане на Дърво на толерантността на площада пред сградата на Община Аксаково

Проявите са в рамките на Програма “Междуетнически фонд за развитие и човешки права” на Фондация “Междуетническа инициатива за човешки права” – София. Фондът представлява българският компонент от международната програма “Подобряване на междуетническите отношения в Югоизточна Европа”, инициирана и подкрепена от фондациите “Крал Бодуен” – Белгия, “Чарлс Стюард Мот” – САЩ и “Отворено общество” –