“Консултативен център за ромски жени от варненски регион”

ПРОЕКТ : “КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР ЗА РОМСКИ ЖЕНИ ОТ ВАРНЕНСКИ РЕГИОН”

Бюджет: 8 000 Евро

Продължителност: 12 месеца

Период на изпълнение: 01.08.2004г. – 31.07.2005г.

Финансираща организация : Фондация Мама кеш, Холандия

Цели на проекта:

  • Да повиши осведомеността и чувствителността на обществото по проблемите на ромските жени  и най-вече на живеещите в селските региони

  • Да подпомогне борбата с основните проблеми на ромските жени в обществото: безработица, домашно насилие, трафик на хора и семейно планиране

  • Да подпомогне ромските жени в стремежа им за интеграция в мултиетническа среда, чрез разяснителна кампания, обучение и консултации за трудова заетост

  • Да постигне намаляване броя на пострадалите от домашно насилие ромски жени

Резултати:

  • Проведено проучване-анкета сред ромските жени от варненски регион за  установяване нивото на безработица , параметрите на проблемите “домашно насилие” и “трафик на хора”, с цел да бъдат подбрани най-подходящият подход и съдържание на разяснителната кампания и обществените слушания

  • Изработени и разпространени  в населените места тематични информационни брошури  по проблемите: домашно насилие, трафик на хора, безработица, семейно планиране .

  • Открита консултативна приемна в офиса на организацията за предоставяне на безплатни правни консултации на ромски жени по проблемите на социалното включване.

  • Проведени серии обществени слушания в 5 населени места от региона с висок процент ромско насление. Теми на лекциите и дискусиите : домашно насилие, трафик на хора, безработица, семейно планиране.