ИНТЕГРАЦИЯ НА МАЛЦИНСТВАТА

images-1

ПРОГРАМА “ПРАВА НА МАЛЦИНСТВАТА И СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ” :

Цели на програмата:

Програмата подпомага преодоляването на социалната, икономическа и политическа изолация на етническите малцинства и успешното им интегриране в обществото. Целите се постигат, чрез:

  • Стимулиране участието на малцинствата в местното самоуправление, чрез осигуряване достъп до структурите на местната власт

  • Осигуряване на трудова заетост

  • Културен обмен

  • Обучения по човешки права

  • Обучения за работа в неправителствения сектор