“Еднакви в различията, различни, но заедно – НПО и местна власт за интеграция”

images-1

ПРОЕКТ: ” ЕДНАКВИ В РАЗЛИЧИЯТА, РАЗЛИЧНИ, НО ЗАЕДНО – НПО И МЕСТНА ВЛАСТ ЗА ИНТЕГРАЦИЯ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА”

Бюджет : 34 968, 59 Евро, финансова подкрепа от ЕС: 27 828 Евро
Продължителност: 8 месеца
Период на изпълнение: 01.12.2003г. – 31.07.2004г.

Финансираща организация:
Европейски съюз,
Проект «ФАР», Програма «Развитие на гражданско общество»

Партньори:
1. Сдружение «Институт за медиация и евроинтеграция», Варна
2. Община Аврен, област Варна
3. Община Долни чифлик, област Варна

С любезното съдействие на Община Аксаково , Община Белослав и Регионален всекидневник «Черно море»

Цел на проекта::
– Интеграция на етническите малцинства от община Аврен и Община Долни чифлик в политическия и обществен живот, чрез активно участие в местното управление. Засилване инициативността на населението за пълноценна работа в гражданския сектор;
– Повишаване чувствителността и осведомеността на обществото към проблемите на малцинствата;

Специфични задачи:
– Обучаване на представители на местни НПО и най-вече на такива, с етническо-малцинствен състав в лидерски умения и управление на НПО;
– Осигуряване участието на етническите малцинства в обществено политическия живот на общините, чрез формиране на Обществени съвети-предсавителни органи на широка обществена основа за защита правата и интересите им;
– Засилване на тристранната връзка-местна власт, обществени структури, широка общественост, чрез – – – Участието на неправителствени организации и медии;
– Лобиране за нормативни промени и адекватно правоприлагане, осигуряващи отсъствието на дискриминация на етническа основа,
– Създаване на база за въвеждане фигурата на местен обществен защитник по въпросите на малцинствата;
– Участие на жените от етническите малцинства в обществено политическия живот на общините на принципа на равнопоставеност на половете;
– Информиране на обществото и повишаване чувствителността по въпросите на интеграцията на малцинствата и проблемите им в процеса на приобщаване;

Дейности:
1. Избор на членове и изграждане на местни обществени съвети по въпросите на малцинствата в общините Аврен и Долни чифлик
2. Заседания и съвместни срещи на обществените съвети по въпросите на малцинствата в общините Аксаково, Аврен, Белослав и Долни чифлик
3. Изграждане на НПО информационни центрове в четирите общини.
4. Обучение в лидерски умения и управление на НПО на представители на местни неправитилствени организации, читалища и училищни настоятелства,
5. Информационна кампания, чрез издаване на книжка и отпечатване и разпространение на брошури.
6. Изработване на уебсайт на организацията и проекта.
7. Организиране на консултативна приемна за предоставяне на безплатни правни консултации по Закоа за защита срещу дискриминацията.

Резултати:
– Проектът използва местния социален капитал за стимулиране прякото включване на социално-слабите хора в социалните процеси, изгради партньорства на местно ниво, приложи и мултиплицира успешни практики и опит установени от изпълнението на предишни проекти;
– Проектът подобри експертизата на местните граждански организации и групи за работа в мрежа, за мобилизиране на ресурсите им за лобиране с цел подобряване на услугите за хората в неравностойно социално положение, чрез изграждането на Информационните НПО центрове и специализираното обучение за лидери на НПО.
– Проектът укрепи капацитета на НПО-партньорите и изпълнители на проекта и местните граждански групи за да могат заедно да създават и поддържат ефективни партньорства на местно, регионално и национално ниво с властите и другите заинтересувани страни и да оказват влияние върху процеса на вземане на решения по въпроси, засягащи интеграцията на уязвими групи.